You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...Statut Udruženja principat

Mi smo grupa entuzijasta koja generalno želi da unapredi društvo u kojem živi, a što se ogleda u sledećem:

- Unapređivanje pravnog sistema,
- Razvoj i unapređenje demokratije,
- Saradnja sa dijasporom,
- Zaštita životne sredine,
- Unapređenje i zaštita prava građana,
- Zaštita prava članova i drugih građana u oblasti potrošačkog prava,
- Zaštita, unapređenje, razvoj i promocija prava građana – lična, građanska, politička, socioekonomska prava,
- Informisanje građana o drugim pitanjima i saznanjima u oblastima kojima se Udruženje bavi, kao i ostalih zainteresovanih lica,
- Različiti oblici edukacije i podsticaja građana u skladu sa ciljevima Udruženja, naročito kroz akcije, projekte, radionice i slične aktivnosti.

Naziv Udruženja smo dali po društvenom uređenju starog Rima u doba njegovog procvata, a i zato što verujemo u principe koje sledimo tako što:
- Organizujemo stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti zaštite, unapređenja, promocije i razvoja prava građana;
- Organizujemo skupove u inostranstvu radi povezivanja sa dijasporom,
- Objavljujemo obaveštenja o pravima etničkih Srba u regionu,
- Objavljujemo obaveštenja i kontaktiramo sa građanima u oblasti edukacije istih o svojim potrošačkim i drugim pravima;
- Organizujemo aktivnosti i dajemo upozorenja ako smatramo da su potrošačka i druga prava građana ugrožena;
- Sarađujemo sa stručnim službama Republike Srbije, političkim partijama, advokatskim kancelarijama i drugim organizacijama u cilju zaštite prava građana.

Tu smo uvek da nesebično pomognemo svakom građaninu kao jedinki u zaštiti njegovih prava.

 • Statut

  U skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“, BR 51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 25.09.2020.godine u Beogradu, usvojen je

  STATUT Udruženja „PRINCIPAT“

 • I OPŠTE ODREDBE
  Opis Udruženja
  Član 1.

  Udruženje „PRINCIPAT“( u daljem teksu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno Udruženje građana, osnovano na neodređeno vreme, radi unapređivanje pravnog sistema i demokratije,ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite ustavnosti i zakonitosti, pojedinačnog i kolektivnog potrošačkog prava građana, unapređenja, razvoja i promocije drugih prava građana.

 • Sadržaj statuta
  Član 2.

  Ovim Statutom utvrđuju se naziv, zajednički ciljevi, međusobna prava, obaveze i odgovornosti članova i organa, kao i druga pitanja od značaja za rad Udruženja

 • Naziv, sedište i mesto obavljanja delatnosti
  Član 3.

  Pun naziv Udruženja je „PRINCIPAT“.
  Sedište Udruženja je u Beogradu, ul. Šafarikova br. 2, Stari Grad.
  O promeni naziva i sedišta Udruženja odlučuje Skupština Udruženja.
  Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 • Izgled i sadržina pečata
  Član 4.

  Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je ispisan naziv Udruženja: „PRINCIPAT“.

 • Svojstvo, prava i obaveze Udruženja
  Član 5.

  Udruženje ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u Registar.
  Udruženje ima prava i obaveze utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

 • II CILJEVI, AKTIVNOSTI I ZADATAK UDRUŽENJA
  Osnovni ciljevi
  Član 6.

  Osnovni ciljevi Udruženja su:

  - Unapređivanje pravnog sistema,
  - Razvoj i unapređenje demokratije,
  - Saradnja sa dijasporom,
  - Zaštita životne sredine,
  - Unapređenje i zaštita prava građana,
  - Zaštita prava članova i drugih građana u oblasti potrošačkog prava,
  - Zaštita, unapređenje, razvoj i promocija prava građana – lična, građanska, politička, socioekonomska prava,
  - Informisanje građana o drugim pitanjima i saznanjima u oblastima kojima se Udruženje bavi, kao i ostalih zainteresovanih lica,
  - Različiti oblici edukacije i podsticaja građana u skladu sa ciljevima Udruženja, naročito kroz akcije, projekte, radionice i slične aktivnosti;

 • Načini ostvarivanja ciljeva
  Član 7.

  Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

  - Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti zaštite, unapređenja, promocije i razvoja prava građana;
  - Organizuje skupove u inostranstvu radi povezivanja sa dijasporom,
  - Objavljuje obaveštenja o pravima etničkih Srba u regionu,
  - Objavljuje obaveštenja i kontaktira sa građanima u oblasti edukacije istih o svojim potrošačkim i drugim pravima;
  - Organizuje aktivnosti i daje upozorenja ako smatra da su potrošačka i druga prava građana ugrožena;
  - Sarađuje sa stručnim službama Republike Srbije, političkim partijama,advokatskim kancelarijama i drugim organizacijama u cilju zaštite prava građana.

 • III ČLANSTVO
  Članovi Udruženja
  Član 8.

  Član Udruženja može biti svako fizičko lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upranom odboru Udruženja.

  Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
  Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

 • Sticanje i prestanak članstva
  Član 9.

  Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
  Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
  Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
  Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
  Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 • Prava, obaveze i odgovornosti članstva
  Član 10.

  Član Udruženja ima pravo da:

  - Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  - Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
  - Bira i bude biran u organe Udruženja. Član je dužan da:

  - Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja i učestvuje u aktivnostima Udruženja;
  - Plaća članarinu;
  - Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 • IV UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA
  Organi Udruženja
  Član 11.

  Organi Udruženja su Skupština, Predsednik i Upravni odbor.

 • Skupština
  Član 12.

  Skupštinu Udruženja čine svi njeni članovi.

  Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
  Sednicu skupštine saziva predsednik Udruženja koji njome i predsedava.
  Skupština:

  - Donosi plan i program rada;
  - Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
  - Usvaja druge opšte akteUdurženja;
  - Bira i razrešava članove Upravnog odbora;
  - Bira i razrešava predsednika,
  - Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
  - Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
  - Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
  - Odlučuje o udruživanju u saveze u druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
  Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.
  Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
  Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja
  neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 • Upravni odbor
  Član 13.

  Upravni odbor:

  - Rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
  - Organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
  - Poverava posebne poslove pojedinim članovima;
  - Donosi finansijske odluke;
  - Stara se o zakonitosti rada Udruženja,
  - Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune statuta i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
  - Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
  - Odlučuje o imenovanju odbora i drugih tela i prati, koordinira i usmerava njihov rad;
  - Oldučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

  Upravni odbor je izvršni organ Udruženja.
  Upravni odbor ima tri člana i punovažno odlučuje ako je prisutno dva člana, a odluke donosi većinom glasova svih članova.
  Predsednik upravnog odbora je ujedno i predsednik Udruženja.

 • Predsednik Udruženja
  Član 14.

  Predsednik udruženja je ujedno i predsednik Upravnog odbora Udruženja i u okviru svojih ovlašćenja:

  - Zastupa i predstavlja Udruženje;
  - Saziva, rukovodi i predsedava Upravnim odborom i Skupštinom Udruženja;
  - Odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima Udruženja;
  - Zaključuje i potpisuje ugovore u ime udruženja;
  - Potpisuje statut, finansijska dokumenta i druga dokumenta i akte koja donosi Skupština i Upravni odbor, u skaldu sa statutom udruženja i zakonom;
  - Vrši i druge poslove, koje mu poveri Skupština i Upravni odbor, u skladu sa ovim statutom i zakonom.

  Potpredsednik Udruženja je zamenik Predsednika Udruženja.
  U odsustvu Predsednika Udruženja, Potpredsednik Udruženja ima sva ovlašćenja kao i Presednik Udruženja.

 • V JAVNOST RADA
  Javnost rada
  Član 15.

  Rad Udruženja je javan.
  Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi pripereni način.
  Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

 • VI FINANSIJSKO POSLOVANJE UDRUŽENJA
  Pribavljanje sredstava
  Član 16.

  Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

 • VII PRESTANAK UDRUŽENJA
  Prestanak rada Udruženja
  Član 17.

  U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće neprofitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa zakonom.

 • VIII ZAVRŠNE ODREDBE
  Član 18.

  Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 • Član 19.

  Ovaj Statut stupa na snagu prvog dana od dana njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini udruženja. Predsedavajući Osnovačke skupštine Udruženja Zoran Milenković

Naši Principi

Poverenje
Integritet
Poštenje